آقای حسام الدین علیزاده به عنوان مسئول کمیته همگانی تانگ سودو ج.ا.ایران معرفی و منصوب شد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

طی حکمی از سوی ریاست محترم تانگ سودو کشور آقای حسام الدین علیزاده از هنرجویان آکادمی مرکزی تانگ سودو بعنوان مسئول کمیته همگانی تانگ سودو کشور معرفی و منصوب شد. در این حکم آمده است نظر به تلاش وافر شما در رشد و گسترش سبک تانگ سودو و به موجب این ابلاغ به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته همگانی تانگ سودو ایران منصوب می شوید تا ضمن هماهنگی با کمیته همگانی فدراسیون ورزشهای رزمی ج.ا.ایران گزارش و عملکرد کمیته مذکور به فدراسیون ارسال گردد. امید است با برنامه ریزی دقیق و بکارگیری افراد توانمند شاهد رشد و شکوفایی کمیته همگانی تانگ سودو در کشور باشیم.