آزمون دان تانگ سودو بانوان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بندرعباس میزبان آزمون تانگ سودو بانوان توسط استاد صادقی مسئول تانگ سودو بانوان کشور
آزمون دان ۱ الی ۳ تانگ سودو بانوان در مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ در شهر بندرعباس در اکادمی مرکزی تانگ سودو برگزار می گردد.